Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKARPETKI-KREBO.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych za pośrednictwem adresu internetowego www.skarpetki-krebo.pl. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu.

II DEFINICJE

1. SPRZEDAWCA – KREBO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-719 Kraków, ul. Gromadzka 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000141663, REGON 350750997, NIP 6791006366, reprezentowana przez Waldemara Kręcisza – Prezesa Zarządu.

2. SKLEP – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.skarpetki-krebo.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru.

3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie (w tym Konsument).

4. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej  (Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

6. TOWAR, TOWARY – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystający ze strony internetowej www.skarpetki-krebo.pl winien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

a) połączenie z  Internetem,

b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 30.0 lub nowszy, Chrome 42.0) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,

c) konto poczty e-mail.

IV INFORMACJA O TOWARACH

1. Wszystkie informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny Towarów w Sklepie podane są w złotych polskich z podatkiem VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. O łącznej cenie Towarów wraz z podatkami i kosztami dostawy Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

V SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.skarpetki-krebo.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię, nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail.

3. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź ze Sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: krebo.krakow@gmail.com.

5. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpływie wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu, tj. w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 16.00.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.

VII FORMY PŁATNOŚCI

1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT - prosimy o taką informację w UWAGACH podczas składania zamówienia.

2. Płatność za zamówiony Towar następuje za pośrednictwem systemu płatności internetowych (Przelewy24).

VIII KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Towarów odbywa się jedynie na terytorium Polski pod adres wskazany w Zamówieniu.

2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest ustalenie przez strony indywidualnego cennika oraz sposób wysyłki Towaru za granicę.

3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Poland Sp. z o. o.

4. Opłata za wysyłkę za pomocą firmy kurierskiej (przedpłata) wynosi 13 zł brutto.

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. Sklep umożliwia odbiór osobisty Towarów w siedzibie Sklepu pod adresem: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków w godzinach 08.00 - 16.00. O możliwości odebrania zamówionego Towaru Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną na wskazany w trakcie Zamówienia adres e-mail. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru.

7. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów do zamówienia) odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia.

8. Przewidywany czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej już od 24 godzin.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków.

4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków przed upływem tego terminu.

5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

X REKLAMACJA

1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Towary kupione w Sklepie mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiadają wady, stanowiące o ich niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży.

3. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:

a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Albo

b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Krebo Sp. z o.o., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków, lub elektronicznie na adres: krebo.krakow@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy”.

8. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

XI POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Krebo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gromadzkiej 101 w Krakowie reprezentowana przez Waldemara Kręcisza – Prezesa Zarządu, dalej zwany Administratorem.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.

3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. W związku z wykonaniem umowy dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności i dostawę zakupionych Towarów do Klienta (firma kurierska).

6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia realizację Zamówienia Klienta.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, do odwołania zgody.

9. Informujemy, iż Klient ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Klienta,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Klienta innemu administratorowi danych,

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

a) występowania danych Klienta w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

c) stanu od kiedy przetwarza się dane Klienta w zbiorze,

d) ewentualnym źródle pozyskania danych,

e) udostępniania danych Klienta, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane.

10. Informujemy, iż:

1) podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne,

2) dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.  

12. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie Regulaminu ze strony internetowej Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1 Regulaminu: Formularz zwrotu towaru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl